PHÁP LÝ

Website thuộc quyền sở hữu và vận hành bởi Công ty TNHH VMG Retail. Bạn hãy xem kỹ các thuật ngữ và điều khoản một cách cẩn thận, các điều khoản này được ban hành bởi Công ty TNHH VMG Retail và được áp dụng khi bạn sử dụng trang web.

1. Nghĩa vụ của người dùng

Việc sử dụng trang web này bao gồm việc bạn chấp nhận những thuật ngữ và các điều khoản của trang web, có hiệu lực từ lần đầu tiên bạn truy cập trang web. Nếu bạn truy xuất, sử dụng hoặc tải về những tài liều từ trang web này, bạn phải tuân theo những điều khoản được quy định dưới đây. Công ty TNHH VMG Retail có quyền thay đổi các điều khoản này bất cứ lúc nào bằng cách cập nhật nội dung của trang web hiện tại và trách nhiệm của bạn là phải tham khảo đến khi truy cập trang web. 

- Nếu bạn không đồng ý với những điều khoản này, bạn không có quyền truy cập nội dung của trang web này.

- Nếu có bất cứ những mẫu thuẫn trong các điều khoản này thì những điều khoản nào được đề cập sau sẽ có hiệu lực.

2. Bản quyền và sở hữu trí tuệ

Các tên gọi, hình ảnh, logo để nhận diện Công ty TNHH VMG Retail và các nhãn hàng, sản phẩm, dịch vụ là những dấu hiệu độc quyền của Công ty TNHH VMG Retail.
Tất cả các bản quyền, thương hiệu hoặc những quyền sở hữu trí tuệ trong trang web này (bao gồm thiết kế, cách sắp xếp và giao diện) và tất cả các tài liệu và nội dung được cung cấp là tài sản của Công ty TNHH VMG Retail. Bạn không được phép hoặc giúp đỡ bằng bất cứ cách nào các hãng thứ ba sao chép, tải xuống, đăng, lưu trữ (bao gồm bất cứ trang web nào khác), phân phối, truyền dẫn, phát sóng, trục lợi hoặc thay đổi nội dụng mà không có sự cho phép của Công ty TNHH VMG Retail bằng văn bản.

3. Đăng thông tin

Bất cứ thông tin hay dữ liệu nào bạn đăng tải trên trang web này phải là thông tin công khai (không phải thông tin mật) và sẽ thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH VMG Retail. Các thông tin này sẽ được Công ty TNHH VMG Retail sử dụng cho bất cứ mục đích nào.

4. Điều khoản sử dụng

Mục đích sử dụng trang web này phải hợp pháp và không vi phạm các quyền hạn/ràng buộc của bên thứ ba.

5. Các sản phẩm của Công ty TNHH VMG Retail

Tất cả các sản phẩm và dịch vụ được đề cập trên trang web này tùy thuộc vào tính khả dụng và chỉ riêng của Công ty TNHH VMG Retail.

6. Luật và quyền hạn

Các tranh chấp phát sinh sẽ được độc quyền giải quyết theo thẩm quyền của tòa án của Việt Nam.